Ako sa brániť povodniam?

Povodne sú problémom, ktorý nás trápi v poslednom čase takmer každý rok. Tímto živlom boli postihnuté viaceré regióny slovenska, ako aj samotné hlavné mesto. Každá takáto udalosť si vyžiada veľké ľudské úsilie a spôsobuje nemalé materialne škody. Dopady na rodiny, ktoré pri povodniach prídu o svoj majetok, alebo v horšom prípade o členov rodiny, sú tragické. Vzhľadom na všetky tieto skutočnosti, je potrebné už pri výstavbe rodinného domu, myslieť na ohrozenie prívalovou vodou.


Základom zodpovedného rozhodnutia je dôkladné preštudovanie povodňovej mapy predtým, ako sa rozhodneme začať so stavbou. Na Slovensku sme v štádiu budovania takýchto povodňových máp. Komerčné poisťovne v súvislosti s udalosťami v posledných rokoch tiež pracujú na vytvorení objektívnych podkladov  a rizikových koeficientov pre potreby stanovenia objektívnych poistných sadzieb pre poisťovanie jednotlivých objektov v jednotlivých oblastiach Slovenska.

Treba brať na vedomie, že stavebný pozemok v záplavovej oblasti je rizikový. Tvrdenia, že v tejto lokalite záplava nebola už niekoľko desaťročí by ste nemali brať ako argument. Záplavy totiž nemusia byť pravidelné, ale často sú náhodné. Sme svedkami toho, že v týchto lokalitách dochádza často k výstavbe domov. Stanoviská a varovania vodohospodárov ustupujú komerčným záujmom. Tento postup predstavuje do budúcnosti značné riziká. Strata domu, alebo jeho poškodenie v budúcnosti budú znamenať obrovské materiálne straty.

Ak je v blízkosti rieka, potok, alebo iný vodný tok, taktiež je to možné riziko. Problematickou je aj vysoká hladina spodnej vody, alebo stavať dom v zosuvovom území. Objektívne informácie o potenciálnych rizikách a histórii daného územia poskytne správca vodného toku, alebo príslušný úrad životného prostredia. Riskantné územia z hľadiska nebezpečenstva zosuvov pôdy a svahových deformácií sa dajú nájsť na webových stránkach Štátneho geologického ústavu, na www.geology.sk

Zopár rád:

1. Ak žijete v blízkosti vodného toku, je vhodné oboznámiť sa s povodňovými plánmi obce. V nich sú definované ohrozené stavby a postup záchranných prác.

2.
 V domoch v blízkosti toku je vhodné mať vrecia s pieskom a čerpadlo.

3. Dôležité sú aj preventívne opatrenia, ako čistenie odtoku do kanála. Väčšie prekážky a chyby
v koryte potoka či rieky hláste správcovi vodného toku.

4. Sledujte výstrahy SHMÚ, najmä pri plánovaní turistiky či splavovania riek.

5. Na stúpajúcu vodu upozornite obecný alebo mestský úrad, ktoré vyhlasujú povodňové stupne a určujú postup zabezpečovacích a záchranných prác.

6. Ak hrozí zaplavenie domu, presťahujte cennejšie veci na vrchné poschodia alebo iné bezpečné miesto.

7. V prípade prívalovej vlny volajte hasičov alebo tiesňovú linku 112.

8. Pri evakuácii si so sebou zoberte len najnutnejšie veci, ako lieky, doklady či suchý odev a čo najrýchlejšie opustite dom.

9. Po evakuácii zabezpečuje provizórne ubytovanie a stravu obec.

10. V prípade prívalovej vlny sa nesnažte vytiahnuť auto z garáže, ak je riziko, že v ňom môžete uviaznuť.

11. Pokiaľ možno, neparkujte pod stromami alebo v blízkosti chatrných stavieb.