Stavebné povolenie

V tomto článku sa chcem s čitateľmi podeliť so svojimi skúsenosťami a dojmami z vybavovania stavebného povolenia. Čo je vlatne stavebné povolenie, kde ho žiadať, aké dokumenty k jeho vybaveniu potrebujeme? To sú otázky, ktoré si kladie asi každý stavebník, ktorý začína stavať svoju prvú stavbu. Treba avšak brať na vedomie, že nie každý úradník, postupuje rovnako, a teda priebeh vybavenia často záleží práve na ochote príslušných úradníkov.


Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa taktiež vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade vo forme vyplneného tlačiva spolu s prílohami. Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Číže do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti je nutné začať s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť a je nutné o neho opätovne požiadať. V prípade, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia s výstavbou je nutné, aby stavebník príslušný stavebný úrad písomne požiadal o predlženie platnosti stavebného povolenia.

Boli raz tri prasiatka. Kvik, Pig a Chroch. Keď vyrástli, vybehli z chlieva a poď ho k lesu. Tam uvideli nádhernú lúku. – Tu si postavíme domčeky, – riekol Kvik.

Je dobré, ak už aj samotný projekt pred jeho dokončením konzultujete na stavebnom úrade. Hlavne čo sa týka umiestnenia stavby na pozemku, ako aj iných obmedzení, ktoré vyplývajú z územného rozhodnutia pre danú lokalitu. My sme konkrétne chceli náš RD umiestniť v zadnej časti pozemku, čo najďalej od ulice. Narazili sme však na problém zvaný „uličná čiara“. V územnom rozhodnutí je zadefinované, že stavba musí byť 6m od uličnej čiary. Teda v preklade, ani viac ani menej. Dôvod? Bolo nám vysvetlené, že je to takto kvôli tomu, aby boli domy v jednej línii a vytvárali úhľadnú ulicu. No proti gustu žiaden diškutát, a tak sme sa museli prispôsobiť s umiestnením nášho RD. Samozrejme som chvíľu sa snažil presvedčiť pani na stavebnom úrade, ale nepovolila.

Na stavebnom úrade sme si vyžiadali zoznam dokumentov, ktoré od nás budú vyžadovať pri podaní stavebného povolenia.

Ziadost_SP_prilohy1 (1) Ziadost_SP_prilohy1 (2)

Prílohy k žiadosti:

  1. list vlastníctva
  2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
  3. kópia z katastrálnej mapy
  4. projektová dokumentácia stavby v troch vyhotoveniach vypracovaná oprávnenou osobou (sprievodná správa, súhrnná technická správa, pôdorysy, rezy, pohľady, starý stav, navrhovaný stav, príslušné projekty inštalácií, statický posudok, požiarna ochrana)
  5. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
  6. ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby
  7. doklad o uhradený správneho poplatku

Samozrejme, keď sme sa pozreli na zoznam, tak sme si pomysleli aké zbytočné je dodávať niektoré dokumenty, ktorými už určite disponujú. Kedže sme nemali ešte vyňatú pôdu na stavebné účely, oslovili sme Pozemkový úrad v Dunajskej Strede, aby nám poslali zoznam dokumentov, ktoré požadujú pre vyňatie pôdy. Tak sa nám zoznam dokumentov rozrástol o geometrický plán a vyjadrenie od hydromelorizácií. Na webe som vyhľadal geodeta, ktorý vypracoval geodetický plán za 200€ za cca 2-3 týždne. Odniesol som žiadosť o vyjadrenie na Hyrdromelorizácie, vyjadrenie trvalo 7 dní a stálo 50€. Tak som si začal pomaly uvedomovať ako sa nám zbierajú peniažky na poplatkoch, a samozrejme neboli posledné. (poplatok sa vyňatie pôdy, vydanie listov vlastníctva, katastrálnych máp, poplatok za žiadosť o stavebné povolenie, poplatok za vyjadrenie od telekomunikácií, spracovanie geologického a radónového prieskumu 200€) Vydanie rozhodnutia o vyňatí pôdy trvalo presne 1 mesiac. V tomto období sme vybali vyjadrenia od ostatných potrebných subjektov. Teda prešli 2 mesiace a my sme mohli konečne odniesť žiadosť na stavebný úrad. Samozrejme som chcel dokumenty k žiadosťi skonzultovať na stavebnom úrade, avšak pani ma odbila, a žiadosť som musel odovzdať bez akejkoľvek kontroly, na podatelni obce. Pani úradnička nemá čas, sa zaoberať kontrolami dokumentov, lebo na stole mala kopec inych žiadostí. A podľa jej vyjadrenia má 1 mesiac, aby sa našou žiadosťou začala zaoberať. Dnes sú to 3 týždne (od 13.3.2013) a zo stavebného úradu nebol žiadny kontakt. Tak stále čakám…. (5.4.2013)

Dnes 10.04.2013 som kontaktoval stavebný úrad, aby som sa informoval v akom štádiu je moja žiadosť. Dostal som odpoveď, že čaká na podpis u starostu a následne sa rozpošle účastníkom konania oznámenie o začatí zlúčeného konania. Účastnici budú mať následne 7 dní od prebratia oznámenia, čas na vyjadrenie. Problémom avšak je práve formulácia od prebratia čo znamená, ak si vyzdvihnú poštu o 2 týždne, budeme čakať 3 týždne. Preto som predbežne kontaktoval svojich budúcich susedov a poprosil ich, aby zásielku s oznámením čo najskôr prebrali. Nám domov prišlo oznámenie 15.04.2013. Pevne verím, že susedia zásielku prebrali tiež a už plynie 7 dňová lehota.

Píše sa deň 2.5.2013 a konečne bolo vydané toľko očakávané stavebné povolenia pre náš RD. Zatiaľ avšak nie je právoplatné. Pravoplatnosť nadobudne až po 2 týždňoch od doručenia dotknutým osobám, aby sa mohli prípadne odvolať. Preto som začal oslovovať susedov, aby nám podpísali dokument, kde sa zriekajú nároku na odvolanie, a tak by sme mohli skôr nadobudnúť právoplatnosť.