Zmena trvalého pobytu

Jednou z vecí, ktorá Vás čaká po presťahovaní sa do svojho nového domu je aj zmena trvalého pobytu. Bohužiaľ, ako to v našej krajine býva, je to kopec byrokracie, administratívy, obiehania úradov, jednoducho veľký kolotoč. Nečudo, že obce, ktoré sú nadmerne zastavané, majú v evidencii minimum občanov. Absolvovať ďalší proces, po všetkých predchádzajúcich súvisiacich s výstavbou, sa už nikomu nechce.


0. Poštová schránka

Kedže máme nový dom, osadíme si hlavne poštovú schránku a označíme číslo domu, aby sa nám po zmene bydliska nestratila pošta 🙂

1. Obecný, mestský alebo miestny úrad

Zmenu trvalého pobytu treba ohlásiť ohlasovni podľa miesta nového pobytu, teda na obecnom či mestskom úrade. V Bratislave a Košiciach na príslušnom miestnom úrade mestskej časti. Tu vyplníte, podpíšete prihlasovací lístok na trvalý pobyt. V mieste „starého“ trvalého pobytu sa odhlasovať netreba. Za ohlásenie zmeny trvalého pobytu sa neplatí.

Treba predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • ak ide o dieťa mladšie ako 15 rokov – originál rodného listu a prítomnosť zákonného zástupcu s platným občianskym preukazom
 • ak ide o návrat z cudziny – platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve nie staršie ako šesť mesiacov
 • ak sa občan prihlasuje na pobyt vo vlastnej nehnuteľnosti – originál výpisu z listu vlastníctva vydaný katastrálnym úradom (nie starší ako tri mesiace)
 • ak sa občan prihlasuje na pobyt v prenajatej nehnuteľnosti – originál nájomnej zmluvy a písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo spoluvlastníkov nehnuteľnosti aj nájomcu
 • ak sa zároveň zmenil rodinný stav občana – originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode

2. Zdravotná poisťovňa

Do ôsmich dní treba zmenu trvalého pobytu ohlásiť zdravotnej poisťovni. Na ohlásenie potrebujete buď potvrdenie o pobyte (platí sa zaň správny poplatok) alebo nový občiansky preukaz. Zmenu môžete poisťovni ohlásiť aj emailom alebo poštou. Vydajú vám novú kartičku poistenca.

3. Občiansky preukaz

Po zaevidovaní nového miesta trvalého pobytu treba do 30 dní požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu na príslušnom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Za vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov sa platí správny poplatok 4,5 eura (kolok alebo v hotovosti). Ak meníte trvalý pobyt aj priezvisko, oplatí sa vybaviť obe zmeny naraz. Policajti majú na vydanie preukazu lehotu 30 dní, zvyčajne to stihnú skôr. Keď je preukaz hotový, pošlú vám SMS a môžete si ho prevziať.

4. Zamestnávateľ

Zmenu trvalého bydliska nezabudnite oznámiť aj svojmu zamestnávateľovi. Platí to najmä pre zamestnancov. Zamestnávateľ je totiž povinný zmeny v osobných údajoch zamestnanca nahlásiť Sociálnej poisťovni.

5. Sociálna poisťovňa

Návšteve alebo komunikácii so Sociálnou poisťovňou sa nevyhnú podnikatelia, živnostníci, SZČO, dobrovoľne poistené osoby, ale aj mamičky na materskej dovolenke, dôchodcovia a ďalšie osoby, ktoré poberajú dávky sociálneho poistenia. Zmenu trvalého pobytu treba poisťovni ohlásiť tiež do ôsmich dní, a to buď osobne alebo písomne.

6. Živnostenský úrad

Živnostník je povinný oznámiť každú zmenu v údajoch do 15 dní od jej vzniku a predložiť doklady o zmenách. Príslušnému úradu ich stačí oznámiť aj písomne.

7. Banky, poisťovne, správcovské spoločnosti

Do banky je najlepšie zájsť už s novým občianskym preukazom, aby si mohla urobiť fotokópiu dokladu.

8. Mobilný operátor

Aj návštevu mobilného operátora najlepšie vybavíte až s novým občianskym preukazom.

9. Prehlásenie vozidla

Pre majiteľa auta znamená zmena trvalého pobytu aj povinnosť do 15 dní prehlásiť vozidlo v evidencii. Ak sa sťahuje do iného okresu, musí si vymeniť aj tabuľky s evidenčnými číslami.

Treba predložiť nasledovné doklady:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z pôvodného okresu
 • platný doklad totožnosti so zapísaným novým trvalým pobytom
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, aktuálny výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list so zapísaným novým sídlom
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
 • správny poplatok v hodnote 33 eur

Na políciu netreba chodiť s vozidlom, stačí priniesť tabuľky ŠPZ. Nie je tiež potrebné vykonať odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese.

10. Kataster nehnuteľností

Do 30 dní treba zmenu nahlásiť aj na pracovisko správy katastra, kde vlastníte nehnuteľnosť. Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu, priezviska v operáte KN“ a doručiť ho spolu s prílohami osobne alebo poštou na správu katastra.

11. Ďalšie úrady a firmy

Skontrolujte si, či pravidelne komunikujete aj s ďalšími úradmi alebo firmami (napríklad pošta, zľavové karty, členstvo v kluboch a podobne). Aj im nahláste zmenu trvalého pobytu. Najmä ak na novú adresu chcete dostávať poštu.