Studňa pre rodinný dom

Voda je jednou k životu potrebných ingrediencií. Ak máte, alebo staviate rodinný dom, je tu otázka, či odoberať vodu od niektorého z poskytovateľov, alebo vyriešiť zásobovanie Vášho domu vodou prostredníctvom studne. Jednou z otázok, ktoré si môžeme klásť je „kopanú alebo vrtanú“ studňu. Pre potrebny rodinného domu, keď zvažujeme využívať vodu zo studne aj ako pitnú vodu, je vhodnejšie si vybrať vrtanú studňu. Pri vrtanej studni je oveľa nižšia pravdepodobnosť kontaminácie z povrchových vôd.


Vrtané studne v poslednom čase sa dostávajú do popredia, vďaka jednoduchosti ich zhotovenia a vysokej kvalite vyťaženej vody takouto studňou. Odborné firmy, ktoré sú kvalifikované na vybudovanie takejto studne, dokážu vyhotoviť studňu v priebehu 1-2 dní, a to aj v zložitejších geologických podmienkach. Vrtané studne prenikajú do značnej hĺbky, čo umožnuje ťažiť kvalitnú úžitkovú ale aj pitnú vodu z podzemných vôd. Ak je studnňa vyhotovená správne odoberá len podzemnú vodu, kde hladina podzemnej vody je stála aj v obdobiach sucha.

Pre správne nadimenzovanie studne treba brať do úvahy niekoľko kritérii.

  • Hlbka studne má byť minimálne 5 metrov pod vodnou hladinou, aby tak zabezpečila vydaný zdroj vody
  • Priemer vrtu sa stanoví vzľadom na gelogické podmienky, množstva vody v podzemnom prameni, a od požiadaviek na využitie
  • Pre zásobovanie rodinného domu je potrebná výdatnosť od 0,2 do 0,5 litra za sekundu
  • Nárazový odber vody zabezpečíme inštaláciou tlakovej nádrže, ktorá nám bude slúžiť ako zásobník vody
  • Dôležité je nielen určiť umiestnenie vrtu, ale správne navrhnúť konštrukciu studne

 

Ako nájsť prameň?

Ľudia niekedy vyhľadávali vodú za pomoci prútikárov. Aj dnes sú ešte ľudia ktorý sa takémuto vyhľadávaniu vody venujú. Otázka je či je možné veriť takému spôsobu hľadania. Prútikom však aj tak nie je možné odhadnúť hĺbu hladiny podzemnej vody a ani výdatnosť prameňa. Najlepším spôsobom ako stanoviť hĺbku vrtu je vyjadrenie geológa k danej lokalite, ktorý na základe hydrogeologických máp, geologického podložia, iných vrtov, typu ekosystému a stupňa ochranného pásma určí spôsob akým odmerať podzemnú vodu.

Koľko stojí vyvrtanie studne?

Cena za meter studne, ktorú navŕta odborná firma sa pohybuje v okol 70 až 100 eur, vrátane materiálu na vystrojenie a zabudovanie studne. Cena závisí od geologického podložia, hĺbky a priemeru vrtu. K sume je potrebné pripočítať náklady na čerpaciu techniku, šachtu na prekrytie vrtu a rozvody do domu. To môže byť ďalších približne 300 až 500 eur.

Potrebujem na studňu stavebné povolenie?

Na vlastnom pozemku si studňu môže každý vybudovať, bez akýchkoľvek povolení, ale zároveň musí dodržať príslušný zákon, teda vodný zákon a stavebný zákon. Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám. Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery podzemných vôd sú domové studne, z ktorých sa podzemná voda čerpá ručne a pramenné záchytky s výdatnosťou prameňa menšou ako desať litrov za minútu a do prenosných nádob. Každá bežne realizovaná studňa musí mať platné povolenie. Tlačivá žiadostí o povolenie realizácie studne a odberu vody je možné získať na obecnom úrade. Spolu s projektom, ktorý vypracováva zhotovovateľ studne, je potrebné odovzdať ich na príslušnom obecnom úrade pred začatím prác.