Stavba betónového plotu

V posledných rokoch si obľubu u ľudí získavajú ploty z betónových štiepaných, alebo z dutinových tvaroviek, s povrchom napodobňujúcim pieskovec alebo iný kameň. Štiepaný kameň imituje vzhľad prírodného kameňa. Na ploty sa väčšinou používajú dvojdierové duté tenkostenné betónové tvárnice štiepané z väčších betónových blokov. Pri ich výrobe sa tvarovky štiepajú z jednej, dvoch, troch alebo všetkých štyroch bočných plôch podľa cieľa použitia. Plotové štiepané tvarovky sa vyrábajú v prírodnej farbe betónu alebo sa farbia anorganickými pigmentmi. Textúra štiepanej plochy môže byť zvýraznená použitím špeciálneho farebného kameniva. Aj keď je použitie betónových tvaroviek jednoduché a zhotovenie konštrukcie plota pomerne ľahké,  na nesprávne postavených plotoch sa často vyskytujú vážne chyby. Keďže oprava poškodeného plota či rozobratie konštrukcie a jej postavenie nanovo je prácne a nákladné, treba stavať plot podľa pokynov výrobcu, prípadne podľa nasledujúceho návodu.

Zemné práce

Aj v prípade výstavby jednoduchej konštrukcie akou je plot, treba od počiatočnej fázy výstavby rešpektovať a dodržiavať určité stavebné zásady, aby nedošlo k znehodnoteniu alebo poškodeniu stavby vplyvom konštrukčných chýb. Nedostatky pri stavbe sa skôr či neskôr prejavia vznikom trhlín na stenách plotových tvárnic. Základným predpokladom pre úspešnú realizáciu je teda spracovaná projektová dokumentácia v súlade s platnými technickými normami a ostatnými predpismi. Zemné práce sú vykonané počas vhodných klimatických podmienok, t.j. v období, keď nemrzne alebo neprší a zemina nie je premočená.

Zhotovenie základu

Základová škára musí byť v nezamŕzajúcej hĺbke t.j. 80 – 120cm pod úrovňou terénu v závislosti od klimatických podmienok v danej oblasti a od druhu pôdy vyskytujúcej sa v danej oblasti. Šírka základu musí byť väčšia ako šírka plotu, minimálne 30cm. Základ je urobený z betónu triedy C16/20 ( B20 ). Základ je potrebné vystužiť oceľovou armatúrou, aby bol dostatočne pevný a v zvislom smere sa osadia rebrované oceľové prúty priemeru 12 mm v projektovaných vzdialenostiach tak, aby zo základu vyčnievali aspoň 50cm a bolo na ne možné napojiť plotové tvárnice a ďalšie oceľové prúty. V miestach budúcich stĺpikov je potrebné zosilniť výstuž na 2x2V12, ktorá bude prebiehať po celej výške stĺpika. Výstuž sa môže nadpájať, styčná dĺžka je min. 500mm. Základ je potrebné naprieč dilatovať, napr. vložením polystyrénu hr. 10mm. Vrchná časť základu musí byť od plotu izolovaná proti vzlínaniu vody hydroizoláciou, napr. IPA – lepenkou.

Ukladanie tvárnic

Plotové tvárnice sa ukladajú tesne vedľa seba a tak, aby rady nad sebou boli posunuté o polovicu tvárnice. Pri ukladaní plotových tvárnic je potrebné stále kontrolovať rovinnosť zvislých, vodorovných aj dilatačných škár. Dilatačná škára ktorá sa nachádza v základe musí prebehnúť v jednej línii po celej výške plota. Šírka dilatačnej škáry je min. 2mm. Armovacie prúty rebrovanej výstuže o priemere 12mm je nutné použiť zvislo nadol do každého otvoru a výstuž s priemerom 8mm vodorovne, čím sa zvýši pevnosť plotu. Medzi jednotlivé rady tvárnic je vhodné použiť transparentný silikónový tmel, ktorý zamedzí prípadnému vytekaniu cementovej vody na povrch tvárnic a zabráni vnikaniu vody medzi tvárnice pri prudkom daždi. Prvý rad plotových tvárnic je potrebné precízne založiť do vodorovnej roviny. Nepresne vyhotovený základ sa nesmie vyrovnávať maltou!

Zalievanie výplňovým betónom

Uložené a vyrovnané tvárnice sa vyplnia betónom triedy min. C16/20 ( B20 ).

PRI MIEŠANÍ BETÓNU JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ MAXIMÁLNY POMER VODY A CEMENTU = 0,5!!! ( na 100 kg cementu maximálne 50l vody).

Aby sa predišlo narušeniu konštrukcie vplyvom objemových zmien výplňového betónu, je potrebné použiť kamenivo frakcie 0-22mm. Použitie nekvalitného výplňového betónu (ktorý je riedky, jemný a málo pevný – v ktorom je málo cementu) spôsobuje vznik trhlín v tvárniciach v priebehu zimného obdobia alebo po ňom. Taktiež vznik trhlín môže spôsobiť betónovanie pri teplotách nižších ako 5°C, kedy postupne dochádza k zastaveniu procesu tvrdnutia a výplňový betón nemusí v priebehu zimného obdobia vykazovať dostatočnú odolnosť proti mrazu, čo má za následok jeho zvýšené objemové zmeny. Tvárnice sú zalievané vždy len po jednej rade a betón je zhutnený opatrným prepichovaním. Zásadne sa nebetónuje pri teplotách nižších ako 5°C a teplota nesmie klesnúť pod uvedenú hodnotu aj počas nasledujúcich 28 dní, kým betón poriadne nestvrdne. Plotové tvárnice sú vyplnené betónom až po okraj, povrch sa uhladí a zhora prekryje ochrannou fóliou, aby sa plot v prípade dažďa nepoškodil.

Ukladanie krycích platní

Po vyschnutí výplňového betónu sa na suchý podklad nalepia striešky flexilepidlom určeným na externé použitie. Na krajnú časť striešky sa nanesie silikónový tmel v rovnakom farebnom odtieni a striešky sa k sebe pritlačia. Obidva priľahlé kraje sa po celej šírke krycích platní ochránia papierovou páskou. Do škáry medzi týmito dvoma strieškami je opäť natlačený tmel a zarovnaný mokrým prstom ( predtým namočeným vo vode s prídavkom bežného saponátu ). Po vyrovnaní tmelu sa pásky odstránia. Na kompletne postavený plot sa rozprašovačom nanesie impregnácia.

 

Zdroj: www.abw.sk